لینک های دسترسی

مسافرت  رئيس جمهور بش به جنوب آسيا


رئيس جمهوبش امروز سه شنبه در نخستين مسافرتش بدو کشور رقيب ديرينه يعني هند و پاکستان واشنگتن را به قصد آند و کشور ترک خواهد گفت .

رئيس جمهور بش نخست به دهلي جديد مسافرت خواهد کرد که در آن مساعي براي نيل بيک توافق ذروي غير نظامي ، که به هند اجازه خواهد داد کوره هاي نيروي ذروي و مواد سوخت را ازايالات متحده خريداري کند ، جريان دارد

هند بايد موافقه کند که تاسيسات ذروي ملکي خودرا برروي تفتيش و معاينات ذروي ملل متحد باز سازد .

مامورين ايالات متحده هردو ابراز اميدواري کرده اند که قبل از مواصلت رئيس جمهور بش و يا در جريان بازديد او از دهلي جدي طرفين بتوانند بيک موافقه برسند . اما آنها ميگويند هرگاه طرفين نتوانند بدين موافقه نايل آيند همکاري در بين شان در ساير ساحات مانند دفاع ومعاملات تجارتي براي پيشبرد همکاري ستراتيژيکي ادامه خواهد يافت . انتظار مي رود رئيس جمهوربش بر حل منازعه چندين دهه هند و پاکستان بر کشمير فشار اندازد بيش از ۱۰۰۰مسلمان در بمبئي که بنام مامبي نيز ياد مي گردد امروز سه شنبه عليه بازديد

بش از هند راه پيماهي هائي را بعمل آورودند

احزاب چيپ هند نيزقصد داشتند راه پيماهي هاي احتجاجه اي را انجام بدهند

در اسلام آباد انتظار ميرود مذاکرات رئيس جمهور بش بر جنگ عليه د هشت افگني ، روابط پاکستان با افغانستان و منازعه کشمير متمرکز گردد. رئيس جمهوربش گفته است ميخواهد به پاکستاني ها نشان بدهد که روابط اايالات متحده بيشتر و بزرگتر ازجنگ عليه دهشت افگني است

XS
SM
MD
LG