لینک های دسترسی

بش سفر رسم خود را به پاکستان آغاز کرد.


جورج بش، رئيس جمهورامريکادر اسلام آباد است که در آنجاهمکاري حياتي در مبارزه با دهشت افگني و مساعي جهت پيشرفت اقتصَادي و انکشاف سياسي را مورد بحث قرار خواهد داد تا جذبۀ تند رويي اسلامي کاهش يابد.

رئيس جمهور بش بعد از انجام سفر به هند شب جمعه از هند به اسلام آباد مواصلًت کرد . وي در هند از دو رقيب داراي اسلحۀ ذروي تقاضا کرد تا منازعۀ دهه ها طولاني دو کشور روي کشمير را حل وفصل نمايند.

جورج بش روز شنبه مذاکراتي را با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان انجام خواهدداد و همچنان درمباحثات ميز مدور با نمايندگان جامعۀ پاکستاني اشتراک خواهد کرد. يکروز بعد ازآنکه يک بم افگن انتحاري طي حملۀ خود و سه تن ديگر بشمول يک ديپلومات امريکايي را در خارج قنسلگري امريکا در شهر بندري کراچي کشت ، تدابير امنيتي در شهر اسلام آباد بسيار شديد بود.

در روالپندي که در نزديک اسلام آباد موقعيت دارد، پليس براي متفرق ساختن صد ها اعتراض کننده که شعار هاي محکوم کردن جارج بش وکار تونهاي جنجال بر انگيز پيامبر اسلام را حمل ميکردند از دنده هاي چوبي مخصوص پليس استفاده کرد.

در ساعات اول روز جمعه رئيس جمهور امريکا در دهلي جديد گفت واشنگتن ودهلي جديدهيچگاهي اينقدر نزديک نبوده اند و معاملۀ ذروي را که دو کشور امضا کردند امنيت واقتصاد را در هند وامريکا تقويت خواهد بخشيد.

وي همچنان گفت هند و ايالات متحده بخاطر دهشت افگني هردو متضرر شده اند و اين دو کشور در مبارزه با دهشت افگني متحد هم اند. وي گفت دو رهبر جهان سعي خواهند کرد که شرايطي را که باعث بوجود آمدن دهشت افگني ميشود، تغير دهند.

XS
SM
MD
LG