لینک های دسترسی

مذاکرات ذروي ايران با اتحاديۀ اروپائي متوقف شد


مذاکرات بين هيئت هاي اتحاديۀ اروپائي و ايران روي فعاليت هاي ذروي ايران صرف دو ساعت بعد از آغاز آن متوقف گرديد.

هيئت اروپائي، مذاکرات امروزي را سازنده خواند ولي گفت ايران آماده نيست تقاضاي اتحاديۀ اروپائي را مبني بر متوقف ساختن غني سازي ذروي قبول کند.

اين مذاکرات صرف چند روز قبل ازان در هم شکست که ادارۀ بين المللي انرژي ذروي تشکيل جلسه ميدهد تا فيصله کند که آيا تعزيرات را عليۀ ايران بخاطر از سر گرفتن پروگرام غني سازي يورانيم سفارش کند يانه.

مامورين ايراني و روسي درين تازگي ها ملاقات کردند تا پيشنهاد غني سازي يورانيم را براي ايران در خاک روسيه مورد بحث قرار دهند. تهران ميگويد اگر ايران بشوراي امنيت ملل متحد ارجاع گردد آن مذاکرات متوقف خواهد شد.

در عين زمان، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران از ادارۀ بين المللي انرژي ذروي انتقاد کرد. او در جريان بازديدي از ماليزيا گفت آن سازمان تحت نفوذ سياسي قدرت هاي غربي قرار دارد و اعتبار خود را از دست داده است.

XS
SM
MD
LG