لینک های دسترسی

رئيس جمهور فليپين حالت اضطرار را رفع کرد


گلوريا ارويو، رئيس جمهور فليپين حالت اضطرار سراسري را دران کشور رفع کرد، که يک هفته قبل بعد از کشف يک دسيسۀ ادعا شده جهت برانداختن حکومت وضع کرده بود.

مشاور ارشد ارويو امروز گزارشي ارائه کرده گفت که تهديد به امنيت آن کشور کاهش يافته است. ارويو متعاقباً طي يک بيانيۀ تلويزيوني گفت توطئۀ کودتا متوقف شده و او عقيدۀ راسخ دارد که نظم اعاده گرديده است.

در جريان حالت اضطرار بيش از ۷۰ نفر، بشمول اعضاي پارلمان و صاحب منصبان نظامي بشورش متهم گرديدند. يک نطاق حکومت گفت تحقيقات متهمين ادامه خواهد يافت.

تقريباً يک ساعت قبل از بيانيۀ گلوريا ارويو، دو بم کوچک در مانيلا، پايتخت فليپين منفجر گرديد. يک بم در نزديک يک ماموريت پوليس و ديگري در يک بازار منفجر شد. دران انفجارات کسي مجروح نشد و خسارات جدي هم وارد نگرديد.

XS
SM
MD
LG