لینک های دسترسی

رد انتقاد هاي روي همکاري  ذروي  غير نظامي  ايالات متحده  با هند


قصر سفيد اين انتقاد هاي را رد ميکند که معاهدۀ همکاري ذروي غير نظامي که با هند در هفتۀ گذشته امضا شد، مسابقۀ ذروي را در جنوب آسيا تسريع خواهد کرد.

قصر سفيد در عکس العمل به انتقاد ها از اين معاهدۀ مورد مناقشه ديروز گفت اين معاهده جوابگوي ضرورت هاي رو به افزايش هند به انرژي از طريق استفاده از نيروي برق ذروي است.

بيانيۀ قصر سفيد ميگويد ايالات متحده نيت ندارد به پروگرام تسليحات ذروي هند کمک نمايد و يا به يک پيمان همکاري مشابه با پاکستان نايل آيد.

XS
SM
MD
LG