لینک های دسترسی

پنج عضو دايمي شوراي امنيت جهت بحث روي پروگرام ذروي ايران ملاقات ميکنند


پنج عضو دايمي شوراي امنيت جلسه ميکنند تا پروگرام ذروي جنجالي ايران را مورد بحث قراردهند.

تدوير اين جلسه در نيويارک بروز جمعه قبل از يک جلسۀ کامل مجوزۀ شوراي پانزده عضوي در هفتۀ آينده صورت ميگيرد که در آن توقع ميرود که اعضااقدام احتمالي عليۀ تهران را تحت غور قراردهند.

اعضاي شورا در مورد اينکه شوراي امنيت در منازعۀ بين المللي روي جاه طلبي هاي جمهوري اسلامي ايران بايد چه نقشي را ايفا کند، اختلاف نظر دارند.

برتانيه ، فرانسه وايالات متحده براي منزوي ساختن ايران بر تعذيرات بين المللي عليۀ ايران فشار مياورند.رئيس جمهور بش روز جمعه درواشنگتن پروگرام ذروي ايران را يک نگراني جدي امنيت ملي خواند .

روسيه سعي دارد تادرمورد يک مصالحه ميانجگري کند که باساس آن تهران يورانيمش را در خارک روسيه غني خواهد ساخت، پيشنهاديکه توسط خانم کاندليزا رايس وزير خاجۀ امريکا رد گرديد.

XS
SM
MD
LG