لینک های دسترسی

رد  پيشنهاد روسيه منحيث يک راه حل از جانب ايران


ايران ميگويد پيشنهاد روسيه را جهت اختتام بن بست و روياروئي برموضوع پروگرام ذروي جنجال برانگيز ايران خاتمه يافته مي خواند .

ماسکو پيشنهاد کرده بود که جهت رفع نگراني هاي بين المللي، که تهران ممکن است ازعمليه غني سازي يورانيوم خود براي توليد اسلحه ذروي استفاده مي کند ، حاضر است يوانيوم ايران را در خاک خود غني سازد .

اما حميد رضاا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران امروز در يک کانفرانس مطبوعاتي گفت حالا که به قضيه پروگرام ذروي ايران شوراي امنيت ملل متحد رسيدگي مي کند آن پلان پيشنهادي روسيه ديگر تحت مطالعه قرار نخواهد گرفت .

اداره بين المللي انرژي ذروي ملل متحد گذارش مرتبه اش را در باره فعاليت هاي ذروي ايران روز چهارشنبه به شوراي امنيت موسسه ملل فرستاد و گفت نميتواند بطور قاطع بگويد که تهران يورانيوم خودرا بمقاصد نظامي غني ميسازد يا نه.

ايالات متحده ايران را به سعي براي توليد اسلحه ذروي متهم ميسازد . ايران بکرات اين اتهامات را تکذيب کرده و گفته است پروگرام ذروي آن براي مقاصد صلح آميز است .

XS
SM
MD
LG