لینک های دسترسی

مسافرت غير مترقبۀ ستيفن هارپر صدراعظم کاناد ابه افغانستان


ستيفن هارپرصدراعظم کانادا در يک ديدار غير اعلام شده از افغانستان جهت ديدار باعساکر کانادائي وارد شهر قندهار شده است.

هارپر بروز يکشنبه ذريعه يک طياره عسکري کانادائي به پايگاه هوائي قندهار مواصلت کرد . روزنامه نگاراني که بااومسافرت مي کردند موافقه کرده بودند تا هنگاميکه مسافرت ها رپر درداخل افغانستان شروع نشده خبرآنرا پخش نکنند .

هارپر گفت اين مسافرت او براي آن است تا به عساکرکانادائي در افغانستان نشان داده شود که حکومت و کشورشان از آن ها حمايت دارند . صدراعظم کاندا گفت ماموريت عساکرکانادا در افعانستان مهمترين تعهد بين الملي آن کشور طي چند دهه است .

انتظار ميرود صدراعظم کانادا امروز دوشنبه راصرف ديدار از عساکر کانادائي در پايگاه کرده و در طعامخانۀ نظامي با عساکرکشورش طعام چاشتراصرف خواهد کرد .

کانادا حدود ۲۳۰۰ عسکر در افغعانستان دارد . از اوايل سال ۲۰۰۲بدين سو ده عسکر و يک ديپلومات کانادائي در افغانستان جان شانرااز دست داده اند .

XS
SM
MD
LG