لینک های دسترسی

قرار است شوراي امنيت ملل متحد کوشش کند بن بست روي موضوع ايران را رفع نمايد


قرار است شوراي امنيت ملل متحد امروز تشکيل جلسه داده و موضوع مورد مناقشۀ پروگرام ذروي ايران را مورد بحث قرار دهد.

دپلومات ها ميگويند ۱۵ عضو شورا کوشش خواهند کرد اختلافات را روي مسودۀ بيانيه قبل از روز دوشنبه حل و فصل کند. بروز دوشنبه مامورين پنج عضو داراي قدرت ويتوي آن شورا که شامل ايالات متحده، روسيه،

برتانيه، فرانسه و چين است همراه با نمايندۀ آلمان در نيويارک ملاقات خواهند کرد. برتانيه، فرانسه و ايالات متحده از شوراي امنيت ميخواهند تا از ايران تقاضا کند از پروگرام غني سازي يورانيم منصرف شده جهت رفع سؤ ظن در مورد پروگرام ذروي تهران ساير تقاضاهاي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي را برآورده سازد.

روسيه و چين ميگويند اقدام شديد شوراي امنيت شايد بخروج ايران از معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي و اخراج مفتشين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي از ايران منجر گردد.

جان بولتن، سفير ايالات متحده بروز پنجشنبه گفت اعضاي شورا روي اهميت مخابرۀ يک پيام قواي و واضح به ايران در مورد پروگرام ذروي مظنون آن کشور توافق دارند.

ايالات متحده ادعا ميکند که ايران در صدد کسب يورانيم غني شده است تا اسلحۀ ذروي توليد کند ولي تهران آن را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG