لینک های دسترسی

قرار گرفتن ايالت کويين لند آستراليا در معرض طوفان و گرد بادبحري


مامورين آستراليا ازباشندگان ايالت کويينلند تقاضا کرده اند در حاليکه طوفان و گرد باد تخريب کن شديد تا روز دوشنبه بوقت محل بسرعت بسواحل شمال شرقي آن ايالت نزديک مي گردد منازل شانرا تخليه کنند .

هواشتاسان پيش گوئي ميکنند طوفان استوائي « ليري» با باد هاي تندد بسرعت ۲۸۰ کيلومتر در ساعت ، صبح روزدوشنبه بوقت محل به منطقه اصابت خواهد کرد و امواج بحربه ارتقاع دو متر به سواحل خواهد خورد .

گفته ميشود طوفاان وگرد باد «لري » در بين شهرهاي « کيرنس» و« تاون وييل » به شدت درجه چهار باشد . اما مامورين هشدار ميدهند ممکن است اين طوفان کسب شدت کند و به درجه پنج صعود نمايد که بلندترين بوده و ممکن است شديدترين طوفاني ثابت گردد که طي چند دهه اخير به سواحل بحري کويينلند اصابت مي کند .

مقامات ازباشندگان محلي ايالت مويينلند تقاضادارند منازل شانرا در ساحات کم ارتفاع که ممکن است معروض به امواج بلند بحر گردند رضامندانه ترک بدهند اما ميگويند اگر لازم بيافتد تخليه مردم را از آن ساحات جبري خواهند ساخت .


XS
SM
MD
LG