لینک های دسترسی

جارج بش با منشی عمومي پيمان ناتو ملاقات کرد


رئيس جمهور بش با ياپ دي هوپ سخفر منشي عمومي پيمان ناتو در قصر سفيد ملاقات کرد.

رئيس جمهور امريکا از سخفر درمورد حضور موثر وقوي ناتو در افغانستان وبخاطر نقش آن در تربيۀ قواي امنيتي عراق تشکر کرد.

بش وياپ دي هوپ سخفروضع در منطقۀ دارفر سودان را نيز مورد بحث قراردادند. منشي عمومي پيمان ناتو گفت آن پيمان براي حمايت از قواي ملل متحد در دافردر صورتي که ملل متحد بخواهد، آماده است .

رئيس جمهور بش گفت بايد اتحاديۀ افريقايي درخواست کند که وظيفه اش در دارفر به يک قواي ملل متحد تفويض گردد تا ناتو بتواند بکمک امريکا به حکومت سودان تصريح نمايد که هردو هر دو جناح درنظردارند براي مردم در دارفر امنيت فراهم نمايد.

XS
SM
MD
LG