لینک های دسترسی

قرار است  دپلوماتهاي ارشد نظرات درمورد پروگرام ذروي ايران را مورد بحث قرار دهند


قرار است پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد با اضافۀ جرمني، امروز طرق جديد درهم شکستن بن بست روي پروگرام ذروي مورد منازعۀ ايران را مورد بحث قرار دهند.

انتظار ميرود مذاکرات دپلوماتهاي ارشد ايالات متحده، برتانيه، فرانسه روسيه، چين وجرمني روي مسايل وسيعتري تمرکز داشته باشد که شامل وضع احتمالي تعزيرات عليۀ ايران در صورت ناديده گرفتن تقاضا هاي جامعۀ بين المللي توسط آنکشور براي متوقف ساختن غني سازي يورانيوم ميشود.

جلسۀ نيويارک در حالي داير ميشود که شوراي ۱۵ عضوي امنيت ملل متحد براي رسيدن بيک توافق روي سندي غور ميکند که از ايران ميخواهد تا غني سازي يورانيمش را متوقف سازد. اين سند که توسط فرانسه وبرتانيه تسويد شده ايران را ۱۴ روز وقت ميدهد تا تقا ضا هاي ملل متحد را ايجاب نمايد. اما چين ميگويد، به تهران بايد بيش از شش هفته وقت داده شود.

XS
SM
MD
LG