لینک های دسترسی

پاکستان مخالف استفاده از قوا عليۀ ايران است


پاکستان مخالفتش را درمورد هرنوع استفاده از قوا عليۀ ايران در رابطه با حل بحران بلند پروازيهاي ذروي آن کشور، تکرار کرده است.

خورشيد محمود قصوري وزير ماليۀ پاکستان مخالفت کشورش را توسط ارتباط تلفني روز سه شنبه با منوچهر متکي همرتبۀ ايراني اش ابراز داشت.

يک بيانيۀ وزارت خارجه از قصوري نقل قول کرده که گفته پاکستان براي حل اين منازعه از مذاکرات بين ايران واتحاديۀ اروپايي طرفداري مينمايد. وي همچنان گفته که اسلام آبادمساعي دپلوماتيک بخرچ خواهد داد تا اين منازعه را حل نمايد.

پاکستان اعتراف کرده که عبدالقدير خان ساينس دان پاکستان سنتر فيوز هاي ذروي را براي ايران فراهم نموده که ميتواند يورانيمي توليد نمايدکه از آن اسلحۀ ذروي ساخته شده ميتواند.

ايالات متحده پروگرام ذروي ايران را بحيث يک نشانۀ از انکشاف اسلحۀ ذروي تلقي مينمايد، الزامي که ايران آنرا تکذيب ميکند. ايران اصرار داشته که پروژۀ ذروي آن کشور خاصتاً براي توليد و تکافوي انرژي مورد ضرورت ميباشد.

XS
SM
MD
LG