لینک های دسترسی

چين موافقه نموده تا نمونه هاي انفلونزاي پرندگان را به سازمان صحي جهان بدهد


سازمان صحي جهان ميگويد چين موافقه نموده تا نمونه هاي ويروسي را که از اجساد پرندگان مصاب به انفلونزاي پرندگان بدست آورده به آن سازمان بدهد تا در قسمت تهيۀ واکسين ممد واقع گردد.

سازمان صحي جهان ميگويد بعد از چندين تقاضا براي اين نمونه ها بالاخره توافقي بميان آمد.

در ساير انکشافات، مقامات اسرائيلي ميگويند آزمايشات مقدماتي نشان ميدهد که نوع مهلک H5N1 ويروس انفلونزاي پرندگان به باريکۀ غزه سرايت کرده است. آزمايشات بيشتري جريان دارد.

و در افغانستان مامورين در مساعي جهت جلوگيري از سرايت مرض بجمع آوري و کشتار مرغ هاي خانگي آغاز کرده اند.

مامورين در افريقا امروز به کنفرانسي در مورد هم آهنگ ساختن مساعي آن قاره با رابطه بمتوقف ساختن سرايت H5N1 خاتمه دادند. اما نمايندگان نتوانستند روي اقدامات جهت جلوگيري از سرايت آن به انسان ها مباحثه کنند.

از سال ۲۰۰۳ باينطرف ۱۰۳ نفر از ناحيۀ مرض انفلونزاي پرندگان هلاک شده اند.


XS
SM
MD
LG