لینک های دسترسی

نارآمي هاي اخير در روسيۀ سفيد


پوليس روسيه سفيد ، بروز شنبه در حاليکه مظاهره کنندگان را درشهر مينسک با استفاده از چوب و سپر متفرق ميساخت، الکساندر کوزولين ، کانديد رياست جمهوري از حزب مخالف را دستگير کرد.

شاهدان ميگويند مظاهره کنندگان ، در هنگام رفتن بطرف يک مرکز توقيف که مظاهرکنندگاني هفتۀ قبل در آن توقيف شده اند ، لت و کوب ميگرديدند.

اين راهپيمائي به تعقيب گردهمآئي بزرگي صورت گرفت که توسط الکساندر ميلينکويچ ، کانديد

رياست جمهوري از حزب مخالف ، تنظيم شده بود. در آن گردهمآئي که در يکي پارک هاي مينسک در اوايل روز شنبه داير گرديده بود ، هزاران نفر اشتراک کرده بودند.

گردهمائي روز شنبه تازه ترين رويداد است که خواست مردم را براي بر گزاري يک انتخابات جديد و عادلانه ، نشان ميدهد.

در نزدهم مارچ ، الکساندر لوکاشينکو ، طي يک راي گيري که به گفتۀ ناظرين مستقل انتخابات و ديپلومات هاي غربي شديدا داراي نواقص بود ، بطور چشمگيري پيروز گرديد.

در اوايل هفتۀ جاري ، ايالات متحده و اتحاديۀ اروپا ، عليه حکومت لوکاشينکو تحريمي را اعلام نمودند ، ولي روسيه هنوزهم از حاميان قوي اين رهبر روسيه سفيد ، باقي مانده است.


XS
SM
MD
LG