لینک های دسترسی

کرد ها و پليس ترکيه براي دومين روز زد وخورد نمودند


صد ها اعتراض کنندۀ کردي براي دومين روز در شهر جنوبشرقي ديار باقر با پليس ترکيه برخورد نمودند.

پليس خواستار نيروهاي تقويتي شده براي متفرق ساختن جمعيت از توپ هاي آب پاش استفاده کرد. اعتراض کنندگان بم هاي آتشزا را بسوي پليس پرتاب ميکردند و بطرفداري از چريک هاي کردي شعار ميدادند.

اين زد وخورد روز سه شنبه بعد از مراسم جنازۀ اعضاي حزب کارگران کردستان صورت گرفت که هفتۀ گذشته توسط قواي امنيتي ترکيه کشته شدند.

چندين اعتراض کننده و افراد پليس روز سه شنبه زخمي و بيش از بيست مظاهره کننده باز داشت شدند.


XS
SM
MD
LG