لینک های دسترسی

پيش گوئي  تشديد عمليات  خشونت با ر در افغانستان در سال جاري


يک مامور ارشد ايالات متحده که ازافغانستان بازديد ميکند ، ميگويد در سال جاري که قواي خارجي برهبري ناتو به ساحات تازه افغانستان ، که درآن شورشيان طالب فعال اند، منتقل مي گردد ، خشونت درافغانستان بيشتر خواهد شد .

ريچرد باوچر معاون وزات خارجه در امورجنوب آسيا وآسياي مرکزي ميگويد شورشيان سعي خواهند کرد ، در فرصتي که قواي ناتو درسال جاري به ساحات جنوبي وشرقي افغانستان توسعه خواهند يافت ، نيروي عساکر خارجي را امتحان کنند

باوچر همچنان ميگويد اين شدت عمل ،در حالي بيشتر خواهد شد که حکومت افغانستان بر قاچاقبران مواد مخدردر ساحاتي مسلط خواهند شد که هنوز تحت سلطه آن قرار ندارد.

محافظين صلح ناتو در حال حاضر درساحات شمالي و غربي افغانستان تعبيه شده اند . قواي ايالات متحده ، منحيث بخشي پلان توسعه قواي ناتو تحت قومانداني ناتو قرار خواهد گرفت .

ايالات متحده در نظردارد در تعداد قواي نظامي خود در افغانستان کاهش بعمل آورد و آنرا از۱۹ هزاربه ۱۶ هزار کاهش بخشد وي ميگويد باوجود اين تقليل ، ايالات متحده حضور قابل ملاحظه عساکر خودرا در افغانستان براي مدت زياد نگه خواهد داشت .


XS
SM
MD
LG