لینک های دسترسی

روسيه گزارش ميدهد که تارپيدو هاي ساخت ايران از مودل هاي دوران شوروي توليد گرديده است


گزارش خبري روسيه حاکيست که راکت ايراني سريع السيرتورپيدو که در اوايل همين هفته در جريان تمرينات نظامي در خليج فارس آزمايش شد بر اساس مودل هاي شوروي سابقه و روسيه ساخته شده است

روزنامه ازويستيا مينويسد که اين تورپيدو بسيار شبيه مودل ڤي اي ۱۱۱ نوع شکاڤل است که سرعت آن ۳۶۰ کيلو متر در ساعت بوده ميتواند که چهار چند سرعت تارپيدو هاي معمولي است. ساحۀ مؤثريت شکافل تا هفت کيلو متر ميرسد

روزنامه مينويسد که مودل روسيه اولين بار در سالهاي ۱۹۶۰ انکشاف داده شد که ميتواند کلاهک ذروي را انتقال بدهد و همچنا ن روزنامه مينگارد که راکت هاي زير آب با شکافل قابل مقايسه است و به ايران قدرت کنترول خليج را ميدهد

در اوايل امروز سه شنبه ايران گفت که يک راکت جديد زمين به بحر را موفقانه ازمايش نمود

مطبوعات ايران ميگويد که آزمايشات جديد راکت کوثر برد متوسط را در بر ميگيرد که از سيستم رادار فرار کرده و سيستم هاي مغشوش کننده را بي اثر و عقيم ميسازد


XS
SM
MD
LG