لینک های دسترسی

هزاران نفربه مظاهرات شان عليه  پادشاه نيپال در کتمندو ادامه ميدهند


هزاران نفر به مظاهرات شان عليه پادشاه نيپال در کتمندو ادامه ميدهند و مقامات براي اولين بار کارمندان حکومت را به اتهام اشتارک درين مظاهرات توقيف کرده اند.

مظاه رات امروز سه شنبه در حالي براه افتاد که هند تصميم گرفت کرن سنگه يک عضو سابقۀ کابينه را بحيث نمايندۀ خاص با پيامي از منموهن سنگه صدراعظم هند به کتمندو اعزام دارد. اين سفير سابقۀ هند به واشنگتن با گيانندرا پادشاه نيپال و رهبران سياسي آنکشور ملاقات خواهد کرد و اوضاع را بر رسي خواهد نمود.

پنج نفر تا کنون در اثر گلوله باري پوليس در جريان سيزده روز مظاهرات پي در پي و اعتصاب عمومي که هفت حزب عمدۀ مخالف حکومت به کمک مائويستها تقاضا کرده اند کشته شده اند.

در کتمندو پوليس حد اقل بيست و پنج مظاهره کنندۀ عضو وزارت داخله را که شعار هاي ضد شاه سر داده بودند بازداشت کرده است.

در حدود پنجصد کيلو متري غرب کتمندو مظاهره کنندگان در شهر نيپال گنج بر يک آبدۀ حکومت که بنام شاه نام گذاري شده حمله کردند.


XS
SM
MD
LG