لینک های دسترسی

رد تقاضاي ايالات متحده در مورد ساختمان کورۀ ذوري درايران توسط روسيه


وزير خارجۀ روسيه تقاضاي ايالات متحده را مبني بر توقف ساختمان يک کورۀ ذروي در ايران رد نموده است.

ميخايل کامينين امروز گفت که هرکشور حق دارد خود تصميم بگيرد که با کي و چگونه همکاري مينمايد.

وي اين موضوع در جواب نيکلس برنز Nicholas Burns معاون وزارت خارجۀ ايالات متحده اظهار داشت که روز چهارشنبه از کشور ها تقاضا نمود تا به همکاري ذروي خود با ايران خاتمه بدهند.

برنز در مذاکرات روي پروگرام ذروي ايران در مسکو گفت حکومت تهران بايد از دسترسي به هرگونه تکنالوژي يي ممناعت گردد که به پروگرام ذروي آنکشور کمک مينمايد، بشمول ساختمان کورۀ ذروي در نزديکي بوشهر که توسط روسيه صورت ميگيرد.

سرگي کرينکو رئيس ادارۀ انرژي اتمي روسيه نيز از پروژۀ بوشهر دفاع نمود. وي گفت کار روي ساختمان ۸۰۰ ميليون دالري کورۀ ذروي ايران کاملأ بر اساس پيمان عدم انتشار سلاح کشتار و تخريب جمعي صورت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG