لینک های دسترسی

زد وخورد  پليس با صد ها فعالين مخالف حکومت بنگلاديش


پليس در داکه پايتخت بنگلاديش با صْد ها فعالين مخالف حکومت که در حمايت به يک اعتصابي عمومي راه پيمايي ميکردند، در گير شد.

شاهدان ميگويند حد اقل بيست نفر در حالي زخمي شدند که پليس براي متفرق ساختن اعتراض کنندگان از دنده هاي پليس و گاز اشک آور استفاده کرد. بعضي فعاليتگران از فراز سيم هاي خار دار گذشته موترها را در چند منطقۀ شهر خسارمند ساختند.

بيش از پنج هزار تن پليس قواي ضربه براي جلوگيري از خشونتها در جريان اين اعتصاب در داکه مستقر شده بود. در داکه رفت و امد اندک ترافيک بچشم ميخورد، مکاتب و دفاتر کسب وکار در اکثر شهر هاي آن کشور مسدود بودند. يکشنبه در داکه يکروز عادي کار است .


XS
SM
MD
LG