لینک های دسترسی

انفجارات در بغداد حد اقل ۱۴ نفر را کشته و ۸۰ تن ديگر زخمي شده اند


در اثر انفجارات يک سلسله بم هاي تعبيه شده در موتر و گلوله باري در بغداد حد اقل ۱۴ نفر کشته و ۸۰ تن ديگر زخمي شده اند.

هفت انفجار بم هاي تعبيه شده در موتر بروز دوشنبه بغداد را تکان داده و باعث قتل حداقل هشت نفر گرديد. اين بم هادر نزديکي وزارت صحت، يک يونيورستي و ساير بخش هاي شهر عراق منفجر شدند. شش عراقي ديگر در گلوله باري ها کشته شدند.

از جانب ديگر مقامات عراقي ميگويند اجساد حد اقل ۱۷ نفر را در بغداد پيدا نمودند.

محکمۀ صدام حسين وهفت متهم ديگر نيز بروزدوشنبه دوبار از سرگرفته شد. محکمه بيک نوارصوتي ثبت شده گوش داد که نشان ميداد صدام حسين با يکي از متهمين سرکوبي شعييان را در سال ۱۹۸۲ در دوجيل بحث مينمود.

محکمه بعدأ جلسه را تا پانزدهم ماۀ مي به تعويق افگند.

اين انکشافات در حالي اتفاق ميافتد که جواد المالکي صدراعظم مؤظف روي تشکيل يک حکومت متحد ملي کار مينمايد.


XS
SM
MD
LG