لینک های دسترسی

رئيس امور ذروي ايران با ادارۀ بين المللي ذروي ملاقات نمود


در حالي که فقط چند روز به ضرب الا جلي نزديک ميشود که ادارۀ بين المللي انرژي ذروي بايد گزارشي را روي فعاليتهاي ذروي ايران به شوراي امنيت ارائه نمايد، رئيس ادارۀ ذروي ايران با رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ملاقات نمود.

دپلوماتها در ويانا مي گويند ،توقع ندارند که ملاقات روز چهارشنبه بين غلام رضا آغا زاده ومحمد البرادي به نتيجۀ مطلوب برسد.

قرار است اين ادارۀ مربوط ملل متحد گزارشي را روي اين موضوع نشر کند که آيا براي متوقف ساختن توليد يورانيم از تقاضا هاي شوراي امنيت رعايت کرده است بانه؟ عدم رعايت به اين خواهد انجاميد که شوراي امنيت تعزيرات را تحت غور قراردهد.

در اوايل روز چهارشنبه آيت الله علي خامنه يي رهبر عالي ايران هشدار داد که اگر ايالات متحده عليۀ جمهوري اسلامي ايران حمله نمايد،منافع ايالات متحده در اطراف جهان صدمه خواهد ديد.

در واکنش به آن، وزارت خارجۀ ايالات متحده از ايران تقاضا کرد تا دررابط به اين بن بست از دپلوماسي کار گيردو هشدار داد که يک حرکت مقابله جويانه سنجشهاي شوراي امنيت را متاثر خواهد ساخت .

XS
SM
MD
LG