لینک های دسترسی

بش سرمايه هاي هرکسي را که در قتل حريري دست داشته اند  قيد ميکند


رئيس جمهور بش فرماني را صادر کرد که سرمايه هاي هرکسي را که در قتل ماه فبروري ۲۰۰۵ رفيق حريري صدراعظم سابق لبنان دست داشته اند قيد ميسازد.

قصر سفيد گفت که اين فرمان اجرايي روز چهارشنبه بالاي هرکسي که دريافته شود که آن قتل را طرح،سرپرستي ، سازمان ويا عملي نموده باشد مرعي الاجرا خواهد بود.

در عين زمان ايالاتمتحده وفرانسه ميگويند در صدد تصويب فيصله نامۀ شوراي امنيت خواهند شد که بر آنچه دوام مداخلۀ سوريه در لبنان خواندند، تاکيد نمايد.

جان بولتن سفير ايالات متحده در ملل متحد گفت که اين فيصله نامه بر سوريه فشار وارد خواهد کرد تا با تحقيقات تحت سرپرستي ملل متحد روي قتل حريري همکاري بيشتر کند.

سوريه بکرات داشتن نقش در قتل حريري را انکار کرده که دشمن سرسخت نفوذ سوريه بر لبنان بود.


XS
SM
MD
LG