لینک های دسترسی

ايالات متحده و اروپائيان شوراي امنيت را در جريان موضوع ايران قرار ميدهند


قرار است سفراي ايالات متحده، برتانيه و فرانسه امروز به شوراي امنيت در مورد يک قطعنامۀ پيشنهادي که متوقف ساختن پروگرام غني سازي يورانيم ايران را تقاضا ميکند، توضيحات بدهند.

جان بولتن، سفير ايالات متحده گفت درين جلسه، متحدين غربي فرصت آنرا خواهند يافت تا نظريات و استراتژي شان را در برخورد با امتناع ايران از متوقف ساختن کار مواد سوخت ذروي به ۱۵ عضو شوراي امنيت بيان کنند.

ديروز در پاريس هيئت هاي ايالات متحده و اروپا مفردات يک قطعنامه را مورد بحث قرار دادند که ايران را مکلف ميسازد تقاضا هاي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي را مبني بر متوقف ساختن کار روي مواد سوخت ذروي، برآورده سازد.

مامورين در مذاکرات پاريس ميگويند متحدين غربي ميخواهند قطعنامه را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد که تعزيرات را مجاز ميسازد، ارائه کنند.

چين و روسيه تهديد کرده اند که هرنوع قطعنامه اي را که خواستار تعزيرات و يا اقدام نظامي عليۀ حکومت تهران گردد، ويتو خواهند کرد.


XS
SM
MD
LG