لینک های دسترسی

افتضاحات فحشا سرينيگر را بلرزه دراورده است


پوليس هند براي متفرق ساختن صدها تن از مظاهره کنندگاني که در جاده هاي سرينگر پايتخت تابستاني کشمير عليه يک حلقه فحشا که ادعا ميشود سياستمداران محلي نيز در ان دست دارند مظاهره نمودند، از گاز اشک آور کا گرفت

زنيکه ادعا ميشود اين حلقه را اداره ميکند در توقيف پوليس است . امروز جمعه جمعيتي ا ز مردم به خانه او داخل شده و سامان و لوازم منزلش را طعمه آتش کردند

روزنامه هاي محلي به تفصيل از واقعه گزارش داده و ادعا کردند که اين زن با شخصيت هاي سياسي و بيروکراتها و صاحب منصبان پوليس سروکار داشته است

حکومت ايالتي از تحقيق کنندگان فدرال درخواست نموده است تا دفتر مرکزي تحقيقات، اين افتضاح رامورد بررسي قرار بدهد که بقرار ادعا سخصيت هاي بانفوذ دران دخيل هستند

رهبران بلدي و يک گروه از زنان که بنام دختران ملت ياد ميشوند ، امروز جمعه اعتصابي را تقاضا کردند که اکثر دکانها و مکاتب براي يک روز مسدود بوده و شهر را فلج ساخته بود

XS
SM
MD
LG