لینک های دسترسی

پادشاه نيپال براي رب النوع قدرت  هندو قرباني داد


مقامات و مطبوعات محلي ميگويند که گيانندرا پادشاه نيپال بعداز آنکه بروي فشار آورده شد تا در برابر اعتصابات وسسيع مردم از قدرت دست بکشد، روز جمعه براي اولين بار در ملاي عام ظاهر شد.

گيانندرا به معبد ( داکيشنکالي) درجنوب کتنمدو رفت و در آنجا دعا نموده يک گاو، يک بز ،يک گوسفند، يک مرغ، ويک مرغابي را براي رب النوع قدرت هندو قرباني کرد.

اين پادشاه ۵۸ ساله را خانمش ، ملکه کومل همراهي ميکرد.

اين بازديد تحت شرايط شديد امنيتي اولين ظاهر شدن گيانندرا در ملاي عام بعد از واگذاري کامل قدرت نيپال در ماه گذشته ميباشد که بعد از هفته هااعتصابات طرفدار ديموکراسي تشدد آميز صورت گرفت .

در اوايل سال گذشته وي پارلمان نيپال را منحل کرده و تمام قدرت را دردست گرفته گفت حکومت در فرو نشاندن شورش هاي مائويست ها موثر نبوده است .

XS
SM
MD
LG