لینک های دسترسی

موسسۀ صحي جهان مبارزۀ واکيسناسيون  فلج اطفال را در امتداد سرحد افغانستان وپاکستان آغاز کرد


هزاران کارمند صحي مربوط سازمان صحي جهان، مبارزه سه روزه تدبيق واکسين مرض پوليو يا فلج اطفال را در براي کودکان در مناطق سرحد بين افغانستان وپاکستان آغاز کردند.

مامورين صحي اميدوارند که در جريان اين مبارزۀ سه روزه آن موسسۀ ملل متحد بتواند ۱۶ مليون طفل کمتر از سن پنج ساله را عليۀ اين مرض واکسين نمانيد.

سوناباري سخنگوي مبارزۀ محو مرض پوليو مي گويد که هدف اينست که شيوع اين مرض فلج کننده را متوقف ساخته و از گسترش آن جلوگيري شود.

امسال پنج واقعۀ مرض پوليو در افغانستان ودو واقعه از پاکستان گزارش شده است. اين کشور همسايه ، با نايجريا وهند کشور هايي اند که در آن مرض فلج اطفال هنوز بحيث يک مرض ساري تلقي ميشود.

دبليو اچ او مبارزۀ محو مرض پوليو را در سال ۱۹۸۸ زماني آغاز کرد که ۳۵۰ هزار واقعۀ آن از سرتاسر جهان گزارش شد. امسال اين رقم به ۲۲۵ واقعۀ جديد کاهش يافته که ۱۶۹ واقعۀ آن در نايجريا بوده است .

XS
SM
MD
LG