لینک های دسترسی

حمله بر یک قانون گذاردر پارلمان افغانستان


يکي ازخانم هاي قانون گذاردر پارلمان افغانسان که صريح الالحن بوده است امروز توسط قانون گذاراران بعد از آن موردحمله قرار گرفت که ازتعدادي از رهبران مجاهد که در حال حاضراعضاي آن پارلمان هستند، انتقاد کرد .

آشوب و هياهو بعد ازآن آغاز يافت که ملالي جويا گفت: در افغانستان دو دسته مجاهدين وجود دارد : آنهائيکه حيات شانرا وقف جهاد عليه اشغال افغانستان کردند وآنهائيکهه از نام جهاد سو استفاده نموده و افغانستان را تخريب کردند .

يکي از اعضاي خشمگين پارلمان ، که در گذشته او نيز از راجع به جنگ سالاران و رهبران قاچاق مواد مخدر صحبت کرده بود، بسوي جويا يک بوتل پلاستيکي را پرتاب کرد . از جراحاتي گذارش نشده است .

مجاهدين افغانستان در سال ۱۹۸۹ قواي شوري رااز افغانستان جبراًاخراج کردند اما جناح هائيکه در جهاد پيروز شده بودند درگير جنگ شديد بر سردرت شدند که هزار ها تن افغان درآن کشته شدند.. تندروان طالب متعاقباً در سال ۱۹۹۶ قدرت را از مجاهدين در دست گرفتند .


XS
SM
MD
LG