لینک های دسترسی

تعبيه سريع قواي حفظ صلح ملل متحد در منطقه دارفور


رئيس جمهور بش ميگويد، که کانداليزه رايس وزير خارجه امريکا روز سه شنبه به شوراي امنيت ملل متحد ميرود تا موضوع تعبيه سريع قواي حفظ صلح ملل متحد را در منطقه دارفور سودان مورد مذاکره عاجل قرار دهد.

رئيس جمهور بش طي بيانيه در باره اوضاع سودان که در تلوزيون پخش گرديد، اظهار داشت که مامورين امريکا کشور هاي تشخيص خواهد کرد که مي قادر اند در مساعي حفظ صلح در دارفور، از طريق اعزام عساکر سهم گيرند.

رئيس جمهور بش از عمل البشير رئيس جمهور سودان خواسته تا حمايت صريح خودرا براي تعبيه قواي حفظ صلح ملل متحد در دارفور، ابراز دارد.

رئيس جمهور بش از کانگرس خواست ۲۲۵ مليون دالر را در کمک به سودان به تصويب رساند.وي قبلا ارسال عاجل مواد غذائي را به منطقه هدايت داده است.

رئيس جمهور بش موافقتنامه صلح دارفور را که تازه امضا شد، تمجيد نمود ولي گفت سودان هنوز از رسيدن به هدف نهائي ، يعني عودت مليون ها نفرکه در اثر خشونت از منازل شان بيجا شده اند، هنوز فاصله دارد.

XS
SM
MD
LG