لینک های دسترسی

اظهارالت سرمنشي ملل متحد در باره پروگرام  ذروي کورياي شمالي


سرمنشي موسسه ملل متحد خواستار ختم سريع و صلح آميز منازعۀ پروگرام ذروي کوریای شمالي است او اين مطلب رابعد از ملاقات امروز دوشنبه با بان کي موون وزير خارجه کورياي ابراز داشت .

کوفي انان سر منشی موسسه ملل متحد گفت مساعي براي جلوگيري از انتشار اسلحه ذروي دچار اشکال بيشتر شده است زيرا دقت وتوجه جامعه بين المللي اکنون منقسم شده و کورياي شمالي ديگردر محراق توجه جامعه بين المللي قرار ندارد .

کورياي شمالي مدعي است که هم اکنون داراي اسلحه ذرويست وبرغم تعهدات داده شده که اسلحه ذروي را انکشاف نميدهد باز هم به توليد آن مبادرت مي کند .

ایران داراي پروگرام غني سازي يورانيوم بوده و ميگويد اين پرگرام آن صرف بمقاصد توليد انرجي است اماايالات متحده و برخي ديگر از کشورها بيم دارند تهران ازاين پروگرام ظاهري خود در تهيه و توليد اسلحه ذروي استقاده مي کند .


XS
SM
MD
LG