لینک های دسترسی

کمک جامعه بين المللي به آسياي مرکزي در  قطع جريان مواد مخدر


امام علي رحمانوف رئيس جمهور تاجکستان از دول غربي تقاضا کرده است براي کمک به آسياي مرکزي در امر جلوگيري از ورود مواد مخدر از افغانستان تعهد ببيشتر کنند .

رحمانوف در يک کانفرانس بين المللي مواد مخدر دردوشنبه گفت بسياري از سياستمداران به اين موضوع اهميت کم قايل اند هرچند مواد مخدر منبع عمده تمويل سازمان هاي دهشت افگني است .

رحمانوف گفت مردمان بي کار واستخدام ناشده در افغانستان به سهولت به جانب زرع و توليد مواد مخدر، که وسيله عمده تمويل دهشت افگني بين المللي وارتکاب جرايم درماوراي سرحدست ، جذب مي شوند.

به گفته آژانس خبري رويترز رحمانوف همچنان ازاروپا تقاضا کرده است که وجوهي را که صرف رسيدگي به عواقب و نتايج اعتياد انسانها به موادمخدرمي کنند ، جهت کمک درراه امحاي زرع و توليد و قاچاق مواد مخدر کنند .

افغانستان پيشتازترين کشور جهان د ر امر زرع و توليد ترياک و هيروهين بوده وحدود يک ثلث مواد مخدر توليد شده آن کشور ازراه جمهوريت هاي اتحاد شوروي سابق به خارج ارسال مي گردد .

بخش زياد مواد مخدر از طريق تا جکستان عبور مي کند که سرحد مشترک طولاني با افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG