لینک های دسترسی

Breaking News

يک جلسۀ بسويۀ عالي روي موضوع ايران بتعويق افتاد


يک جلسۀ بسويۀ مامورين عاليرتبۀ شش کشور قدرتمند جهان روي بن بست ذروي ايران که قرار بود بروز جمعه داير شود، بتعويق افتاده است.

قرار بود دپلومات هاي برتانيه، فرانسه، آلمان، روسيه، چين و ايالات متحده مشوق ها جهت پاداش به ايران بخاطر خاتمه دادن بفعاليت هاي غني سازي يورانيم و تهديد مجازات در صورت امتناع آن کشور را مورد بحث قرار دهند. وزارت خارجۀ برتانيه ميگويد اين جلسه ظرف ده روز برگزار خواهد شد.

قبلاً امروز محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران يک پيشنهاد بالقوۀ راوپا را مبني بر دادن دستگاه هاي ذروي توليد برق آب سبک را در بدل ختم کار غني سازي يورانيم تهران، مورد تمسخر و استهزار قرار داد.

احمدي نژاد آنرا بعرضۀ چهارمغز و چاکليت بيک طفل در بدل طلا، تشبيه کرد. او همچنان گفت اگر غرب بتفاضاي خود جهت خاتمه بخشيدن به آنچه ايران اصرار ميورزد پروگرام ذروي مسالمت آميز است، ادامه بدهد، ايران شايد از موافقتنامۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي خارج شود.

قدرت هاي غربي سؤ ظن دارند که ايران يورانيم را بخاطر توليد اسلحۀ ذروي غني ميسازد. تهران اين اتهامات را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG