لینک های دسترسی

تصويب  حکومت وحدت ملي  عراق از جانب پارلمان آن کشور


پارلمان عراق يک حکومت جديد وحدت ملي را حتي در حالي تصو يب کرد که حملات شورشيان حد اقل ۲۴ نفر را به قتل رساند و چالش هاي امنتي را که آنکشور بدان مواجه است تاکيد کرد.

نوري الماکي صدراعظم عراق و کابينۀ او امروز شنبه بعداز آنکه اعضاي پارلمان تعينات و اجنداي سياسي مالکي راتصويب نمودند، حلف وفاداري ياد کردند.

مالکي اعادۀ امنيت را درصدر کار هاي حکومت قرارخواهد داد و تقسيم اوقاتي را براي تربيۀ قواي امنيتي عراق و خروج قواي خارجي از عراق تعهد نمود. طدراعظم عراق ،هرچند هيچ موافقۀ درمورد تعين کرسي هاي وزارت دفاع و داخله عراق صورت نگرفته ، اين تعهد را نمود.

حکومت جديد عراق يک ائتلاف وسيع از شيعه هاي داراي اکثريت ، اقليت عربهاي سني و کرد ها است. بعد از انتخابات ۱۵ دسمبر، تشکيل حکومت جديد پس از چندين ماه مباحثه صورت گرفت .

در بدترين خشونتها ي امروز شنبه بگفتۀ مامورين عراقي حد اقل ۱۲۹ نفر کشته و۵۸ تن ديگر در شهر شيعه نشين صدر وبغداد زخمي شده اند.


XS
SM
MD
LG