لینک های دسترسی

پناه بردن هزاران نفر از دوام آشوبها در پايتخت تيمور شرقي


در ديلي پايتخت تيمور شرقي هزاران نفر در کليسا ها ، سفارتخانه هاي خارجي و ميدان هوايي در حالي پناه برده اند که شورشيان درشهر، عمارات را آتش زده و بربا شندگان حمله ميکنند.

در هفتۀ گذشته بيش از ۲۷ نفر در اثر زد و خورد ها بين جناح هاي قواي امنيتي تيمور شرقي وگروه هاي پارتيزان کشته گزارش شده اند.

حدود يک هزار وسه صدتن قواي حافظ صلح آستراليايي در ديلي نتوانسته اند تا جلو اين جنگها را بگيرند و اين امر خوفهاي يک جنگ داخلي را ايجاد کرده است .

خبر نگار صداي امريکا در ديلي پايتخت تميور شرقي ميگويد که دود از چند منطقۀ شهر بهوا بلند است . مقامات همچنان از شرايط پريشان کنندۀ و رو به افزايش در کمپهايي گزارش داده اند که مردم در آن از اين خشونتها پناه برده اند.

ماري الخاطري صدراعظم تيمور شرقي ميگويد گسترش خشونتها بخشي از دسيسۀ سقوط دادن حکومت ميباشد.


XS
SM
MD
LG