لینک های دسترسی

تعداد تلفات زلزله در اندونيزيا از ۴۳۰۰ نفر بلند تر شده است


کارمندان نجات در جزيرۀ جاواي اندونيزيا در ميان خرابه و ويرانه ها در جستجوي نجات يافتگان زلزلۀ قوي روز شنبه در حالي اند که مقامات اعلام داشته اند که رقم تلفات از چهار هزار وسه صد نفر بلند تر شده است .

کارمندان در بخشهايي از ولايت يوگيا کارتاي اندونيزيا ميگويند که تمام آن شهر در اثر زلزلۀ شش اعشاريه سه به معيارريکتر بکلي تخريب و بخاک هموار شده است . صد ها تکان بعدي، به تخريب آن منطقۀ پرنفوس دوام داده است .

قسمت بيشتر تلفات از شهر بنتول گزارش شده که در جنوب شره يوگيا کارتا موقعيت دارد. باشندگان مي گويند که اقارب عزا دار کشته شدگان بسرعت مردگان شانرا باساس عنعنۀ اسلامي دفن ميکنند.

کارمندان امور صحي مي گويند براي تدواي هزاران زخمي و حدود ۲۰۰ هزار بيخانه در سعي وتقلاهستند.

ايالات متحدۀ امريکا و چندين کشور ديگر آمادگي شانرا براي ارسال پول نقد و کمک پيشنهاد کرده اند. مامورين اندونيزيا مي گويند که خسارات واردۀ عمارات انتقال مواد ضروري وعاجل را بمشکلات مواجه ساخته است .

XS
SM
MD
LG