لینک های دسترسی

بمنطقۀ زلزله زدۀ جاواي اندونيزيا کمک بيشتر بين المللي رسيد


براي کساني که از زلزلۀ جزيرۀ جاواي اندونيزيا جان بسلامت برند، کمک بيشتر ميرسد و کارمندان سازمان هاي بين المللي از سراسر جهان اين کمک ها را بمناطق شديداً مصيبت ديده انتقال ميدهند.

مقامات اندونيزيا ميگويند زلزلۀ روز شنبه که شدت آن بمقياس رکتر ۶٫۳ بود بيش از ۵۴۰۰ نفر را هلاک ساخته است.

بيش از ۲۲ کشور به تقاضاي کمک به اندونيزيا جواب مثبت داده اند.

هيئت هاي تازه اي که به اندونيزيا مواصلت کرده اند شامل قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده و کارمندان امور امدادي از چين، ماليزيا و جاپان است. هيئت هاي خارجي با کارمندان امدادي اندونيزيا همکاري ميکنند که از سراسر جهان به آنجا آمده اند.

صليب سرخ ايالات متحده در اندونيزيا ميگويد ۴۰۰ رضاکار در منطقه دارد. يک سخنگوي صليب سرخ ميگيود اين هيئت شامل متخصصين فراهم کنندۀ کمک هاي اوليۀ رواني بمصيبت رسيدگان است.

گروه هاي کمک سعي دارند تا حدود دو صد هزار نفررا کمک کنند که بعد از زلزله بيخانه شده اند. بسياري نجات يافتگان مي گويند که يا کمک اندک و يا هيچ کمک دريافت نداشته اند بسياري دست به گدايي زده اند.

از جاني فعاليت در آتش فشان نزديک آن محل وضع را بدتر ساخته است . کوه ميراپي روز سه شنبه به فوران خاکستر ودود و اجزاي ديگر آغاز نموده وخوفهايي يک فوران شديد تر را افزايش بخشيده است .

XS
SM
MD
LG