لینک های دسترسی

در اثر انفجار يک ماين زميني در هند لا اقل دوازده صاحب منصبان پوليس کشته شده اند


در اثر انفجار يک ماين زميني لا اقل دوازده تن از صاحب منصبان پوليس در ايالت جارکند درشرق هند کشته شده اند. پوليس ميگويداحتمال دارد اين ماين توسط شورشيان مائوئيست جابجا شده باشد.

مامورين حکومت ميگويند افراد پوليس از يک مکتب درمنطقۀ سينگبهوم درين ايالت غربي برميگشتند که در آنجا تعلميات خنثي ساختن ماين به آنها آموزش داده شد.

آنها ميگويند شورشيان اين منطقه را بخاطري هدف قرار دادند که پوليس از آن مکتب براي توقف از گزمه طولاني استفاده مينمايد.

شورشيان مائوئيست از سالها باينطرف در ايالت جارکند و ساير بخش هاي شرقي هند فعال ميباشند. آنها ميگويند براي احقاق حقوق دهاقين بدون زمين و غربادر مناطق دوردست ميجنگند.


XS
SM
MD
LG