لینک های دسترسی

کانداليزا رائيس ميگويد ايران روي مشوق هاي معضله ذروي غور خواهد کرد


کانداليزا رائيس وزير خارجه ايالات متحده اميدوار است که ايران روي مجموعه مشوق هاي جديد براي متوقف ساختن فعاليت هاي ذروي خود ، بصورت جدي غور کند

قدرت هاي عمده جهان بروز پنجشنبه روي مجموعه از مشوق ها ، در شهر ويانا موافقه کردند

کاندو ليزا رايس گفت مشوقهاي تکنالوژي و مالي پيشنهاد شده و اگر ايران اين پيشنهاد را رد نمايد مجازاتي تحميل خواهد گرديد

کانداليزا رائيس طي يک سلسله مصاحبه ها در مطبوعات امريکايي گفت ، بعد از انکه اين مجموعه مشوق ها ارائه گرديد پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد جمع جرمني اميدوارند ايران در جريان چند هفته به ان پاسخ بدهد

روسيه و چين با تهديد ايران مخالف هستند اما رائيس به شبکه تلويزيوني سي ان ان گفت « روسيه و چين در هردو راه تشويق و تنبيه ، موافقه کرده اند

ديپلوماتها ميگويند طي چندروز آينده برتانيه ، فرانسه و جرمني بصورت رسمي از ايران براي آغازمذاکرات دعوت ميکنند.توني سنو نطاق قصر سفيد گفت ايران بايد فعاليتهاي غني سازي يورانيوم را براي حرکت در راستاي حل ديپلوماتيک متوقف سازد.

وي همچنان گفت انتظار ميرود برتانيه ، فرانسه ، و جرمني طي چند روز پيشنهادات را به ايران ارائه کنند.

XS
SM
MD
LG