لینک های دسترسی

زندانيان عراقي در مساعي براي توافق سياسي آزاد شدند


به تعقيب تعهد نوري الملکي، صدراعظم عراق مبني بر آزادي ۲۵۰۰ زنداني جهت تقويۀ آشتي و گفت و شنود ملي، مقامات عراقي تقريباً ۶۰۰ زنداني را آزاد کردند.

صبح امروز بس هاي مملو از زندانيان به ايستگاۀ مرکزي بس در بغداد مواصلت کرد.

اکثر آزاد شدگان اعضاي جامعۀ اقليت عرب هاي سني هستند. مقامات ميگويند اين زندانيان در جرايم تشدد آميز دست نداشتند و يا اشتباهاً دستگير گرديده بودند.

شورشيان امروز حملات بيشتري را در سراسر عراق براه انداخته حد اقل ۱۰ نفر را کشتند. مقتولين شامل شش فرد پوليس و يک ملاي سني عرب بود.

پوليس همچنان ميگويد حد اقل ۱۳ تن از ۵۰ مردي را زنده يافته اند که بروز دوشنبه در بغداد اختطاف شده بودند. پوليس ميگويد چنين بنظر ميرسد که بعضي ازانها شکنجه شده بودند. در مورد سرنوشت بقيۀ اختطاف شدگان و يا علت اختطاف شان تا بحال چيزي گفته نشده است.

XS
SM
MD
LG