لینک های دسترسی

ايران به فعاليت هاي غني سازي يورانيوم دوام ميدهد


ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد ميگويد ايران در حاليکه روي يک مجموعۀ مشوق ها ي پيشنهادي قدرت هاي جهان غور مينمايد، به فعاليت هاي غني سازي يورانيوم دوام ميدهد.

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در يک گزارش ميگويد ايران براي توسعۀ عمليات غني سازي، وسايل بيشتري را بکار مياندازد. اين گزارش در آستانۀ جلسۀ هيأت مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در هفته آينده، امروز به اعضاي آن اداره توزيع گرديده است.

ايالات متحده بروز چهارشنبه گفت ايران براي پذيرش مجموعه مشوق هاي بين المللي و برگشت به مذاکرات چند جانبه ، بايد غني سازي يورانيوم را متوقف بسازد.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ميگويد که کشورش مايل است در مورد «نگراني هاي مشترک » و ازبين بردن «سؤتفاهمات در صحنه بين المللي » مذاکره نمايد. اما وي گفت ايران حق دسترسي به تکنالوژي پيشرفته را ازدست نخواهد داد .


XS
SM
MD
LG