لینک های دسترسی

افغانستان در جنگ عليۀ قاچاق مواد مخدر خواستار کمک منطقه شد


افغانستان در مبارزه عليۀ قاچاق روزافزون ترياک و هيروئين، از کشورهاي همسايۀ خود خواستار کمک گرديده است.

حبيب الله قادري، وزير مبارزه عليۀ مواد مخدر ميگويد صنعت مواد مخدر منطقه باندازه اي بزرگ و پيچيده است که يک کشور به تنهائي نميتواند اين مشکل را محو کند.

قادري اين تقاضا براي کمک منطقوي را امروز طي يک کنفرانس در کابل بعمل آورد. درين کنفرانس مامورين از جنوب آسيا، آسياي مرکزي، ملل متحد و کشورهاي غربي اشتراک کرده بودند.

حکومت افغانستان هم اکنون از ايالات متحده و ساير کشورها براي از بين بردن مزارع کوکنار و تشويق دهاقين به کشت محصولات قانوني، کمک بين المللي دريافت ميکند.

صنعت مواد مخدر در افغانستان در حدود ۹۰٪ ترياکي را توليد ميکند که در اروپا و ساير جاها استهلاک ميشود. قسمت زياد اين ترياک به هيروئين مبدل شده بطور قاچاقي از طريق ايران و پاکستان به غرب برده ميشود.


XS
SM
MD
LG