لینک های دسترسی

مسابقات جام جهاني


در مسابقات که امروز در المان داير ميگردد ، هسپانيه در مقبال اوکريان قرار گرفته و کشور ميزبان ، المان در مقبال پولند و همچنان عربستان سعودي با تيم با تونيس مسابقه ميدهد.

هسپانيه که در گروپ اچ با اوکريان مسابقه ميدهد ، گمان برده ميشود برندۀ مسابقه گردد ، هر چند اين کشور در مسابقات سال هاي اخير جام جهاني ، موفقيت کمتري داشته است.

در گروپ اچ همچنان عربستان سعودي در مقال تونيس قرار ميگيرد. اين بار چهارم است که تيم هاي اين دو کشور در جام جهاني به مسابقه ميپردازند.

ضمنا ، امروز المان با پولند مقابله کرده و قرار است درين مسابقه ، بازي کن سر شناس المان ، مايکل بلک درين مسابقه سهم بگيرد. بلک در مسابقۀ اولئ المان که با تيم کوستا ريکا انجام يافته و ۲ در مقابل ۴ بر آن تيم غالب گرديد ، نسبت جراحي که در ناحيۀ پايش برداشته بود ، نتوانست در آن مسابقه اشتراک کند. و پولند در مسابقۀ اولي اش ، ۲ مقبال صفر ، از طرف تيم اکوادور مغلوب شد.

XS
SM
MD
LG