لینک های دسترسی

پاکستان فهرست زندانيان را با هند تبادله کرد


هند وپاکستان به هدف امکان رهاييافراد همديگر ازقيد ، فهرست صد ها زنداني ملکي را که در زندانهاي همديگر نگهداشته اند ، بين هم تبادله کردند.

حکومت پاکستان مي گويد که قريب ۵۰۰ تبعۀ پاکستاني را تشخيص هويت کرده که در زندان هاي هند انتظار آزادي شانرا ميکشند. اما اسلام آباد ميگويد تاکنون هند به مامورين قنسلگري پاکستان اجازه دسترسي با بسياري زندانيان پاکستاني را نداده است.

مقامات هندي مي گويند که بيش از ۵۰۰ تبعۀ آن کشور نيز در زندانهاي پاکستان در قيد نگهداشته شده اند بشمول بيش از ۴۰۰ ماهيگير هندي.

موافقۀ تبادلۀ فهرست زندانيان به نيت آزادي آنها ماه گذشته در مذاکراتي بدست آمد که بين وزراي داخلۀ دو کشور در اسلام آياد بر گزار شد .

هند وپاکستان اتباع همديگر را بخاطر تخطي هاي سرحدي همواره زنداني ميکنند. بسياري افراد قبل از رهايي، چندين سال زندگي شانرا در زندان سپري ميکنند.

اين دو همسايۀ رقيب، از سال ۲۰۰۴ بدين سو صد ها زنداني همديگر را در سعي براي بهبود روابط آزاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG