لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش در آستانۀ سفرش به اروپا از روابط امريکا و اروپا ستايش نمود


رئيس جمهور بش در آستانۀ سفرش به اروپا روابط بين ايالاتمتحده واروپا را درراستاي موفقيت در جنگ جهاني عليۀ دهشت افگني يک ( ستون قوي) تعريف کرد.

وي اين هفته جهت اشتراک در جلسۀ رهبران اروپايي که توقع ميرود شامل مباحثات درمورد انتشار ذروي و بازسازي عراق باشد به ويانا ميرود.

رئيس جمهور بش قبل از ظهر روز سه شنبه واشنگتن راترک خواهد گفت وجلسۀ سران روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

اجنداي نشر شدۀ سفر رئيس جمهور امريکا شامل مذاکرات با ولفگانگ شوسيل رئيس شوراي اروپايي و هوزي منويل باروسو رئيس کميسيون اروپايي ميباشد.

رهبران اتحاديۀاروپايي ميگويند در نظردارند موضوع مسدود نمودن زندان گوانتاموي کيوبا را نيز مورد بحث قرار دهند.اقدام به خود کشي سه زنداني در آنجا تقاضا هاي تازۀ را درمورد مسدود کردن آن زندان دوباره مطرح نموده است .

قرار است هزاران نفر بعنوان اعتراض عليۀ مسافرت رئيس جمهور بش به ويانا و جنگ در عراق بجاده هايآان شهر برآيند.

قصر سفيد مي گويد، رئيس جمهور بش و رهبران کشور هاي اروپايي ساير مسايل مثل تجارت و پيشرقت صلح و دموکراسي را نيز مورد بحث قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG