لینک های دسترسی

روز بين المللي مهاجرين و پناهندگان جهان


کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل ميگويد روز جهاني مهاجرين و پناندگان جعان خاءدر نشان کننده مسئوليت جهان است که اميد را را براي زنده نگهداشتن ميليون ها کساني است که که مجبور به مهاجحرت دور از منازل و کاشانه هايشان شده اند .

کوفي عنان امروز در اروپا روز بين المللي مهاجرينرا در اروپا برگذار کرد . او اظهار کرد که تعداد مهاجرين و پناهندگان اينک براي او لين بار طي بيست و شش سال اخير به پائينترين حد اش بوده و ۸٫۴ ميليون است .

امااداره بيبن المللي مهاجرين و پناهندگان مچنان گذاارش داده است که جنگ هاي داخلي باعث ايجاد ۲۵ ميليون ناقلين و افراد خانه بدوش داخلي کشور ها شده ، که مستجق عين محافظت ببين المللي اي نمي گردند که مهاجرين و پناهندگان بين المللي مي گردند .

مردمان اطراف و اکناف جهان امروز سه شنبه براي ياد بود از مهاجرين و پناهنگان جهان با کنسرت ها ، نمايشات ايراد بيانات واعطاي جوايزوانعام اداي مطلب کردند .

XS
SM
MD
LG