لینک های دسترسی

مليون ها نفر از روز پناه گزينان تجليل کردند


قرار است مردم در سراسر جهان امروز بمناسبت تجليل از روز پناه گزينان از نمايشگاه ها ديدن کرده، کنسرت ها را تماشا نموده، بيانات را استماع کرده و در مراسم اعطاي جوايز اشتراک کنند.

رئيس ادارۀ پناه گزينان ملل متحد امروز در لايبريا در مراسمي اشتراک ميکند که دران بر «اميد» که شعار امسال است تاکيد ميشود.

انتونيو گوتيريز، کمشنر عالي پناه گزينان ملل متحد طي بيانيه اي که ديروز صادر شد گفت تعداد پناه گزينان در جهان که هشت مليون و ۴۰۰ هزار نفر ميباشد، طي ۲۶ سال گذشته در پائين ترين حد خود قرار دارد.

طي چهار سال گذشته تخمين شش مليون پناه گزين به اوطان شان بازگشته اند.

رئيس ادارۀ پناه گزينان از جامعۀ بين المللي تقاضا ميکند که با اين مردم در قسمت آغاز مجدد زندگي در خانه هاي شان، کمک کنند.

اما کمشنري عالي پناه گزينان ملل متحد همچنان گزارش ميدهد که جنگ هاي داخلي تا ۲۵ مليون نفر را در داخل کشورهاي مربوطۀ شان بيجا ساخته است.

وندي چيمبرلين، معاون کمشنر عالي پناه گزينان ميگويد مردمي که در کشورهاي شان بيجا شده اند مستحق عين کمک و محافظتي نيستند که پناه گزينان بين المللي ميباشند.


XS
SM
MD
LG