لینک های دسترسی

رد مجدد حضور محتمله  عساکر ملل متحد در دارفوور سودان


عمر البشير رئيس جمهور سودان ، بارديگر تعهد سپرد که به قواي حفط صلح ملل متحد اجازه نخواهد داد وارد منطقه متشنج دارفور آن کشور گردد.

رئيس جمهورسودان با تابو ممبيکي رئيس جمهور افريقاي جنوبي که وارد دسودان شده و امروز سه شنبه در يک کانفرانس مطبوعاتي حرف مي زد ، مساعي براي بدست گرفتن اوضاع جاري در دارفوورتحت کنترول قواي اتحاديه افريقائي راتوسط ملل متحد رد کرد و گفت اين تغير هيچگاه و هرگز صورت نخواهد گرفت . اين قويترين رد ي است که تا کنون رئيس جمهور در برابر فشار جامعه بين المللي بر اي قبولي قواي بين المللي از خود نشان داده است

XS
SM
MD
LG