لینک های دسترسی

يکي از اعضاي کانگرس امريکا به هند از امور ذروي ايران هوشدار داده است


عضو کانگرس امريکا هند را هوشدار داد که اگر با کشور هاي غير منسلک يکجا شده و در مورد جاه طلبي هاي ذروي ايران حمايت کند ، معامله ذروي ايرا که با ايالات متحده به امضا رسانيده است با خطرمواجهه ميسازد

تام لنتُس ، نماينده ايالت کليفورنيا از حزب ديموکرات کانگرس ميگويد که قرار است روي معامله جنجال بر انگيز ذروي از طرف کانگرس ايالات متحده راي گيري صورت بگيرد ، اگر دهلي جديد با مسووليت عمل نکند ، تصويب معامله را باخطر مواجهه ميسازد

نهضت عدم انسلاک اخيرا بر حق تمام کشور ها براي تحقيقات ذروي و استفاده از توليدات انرژي «بدون هيچگونه تبعيضي » درين اواخر تاکيد ميکنند . اين نهضت تقاضاي ايالات متحده را براي پيشنهاد اخبر انفاذ تعزيرات و ارائه مشوق ها براي ايران در بدل متوقف نمودن غني سازي يورانيوم ، ناديده گرفته اند

تحت معامله ايالات متحده و هند ، هند قادر خواهد شد که براي اولين باربعد از سي سال براي کارخانه هاي خود از امريکا مواد سوخت بدست خواهد اورد و از جمله ۲۲ کارخانه انرژي برق ۱۴ کارخانه انرا بروي مفتشين ملل متحد باز خواهد نمود

XS
SM
MD
LG