لینک های دسترسی

از سال ۲۰۰۲ بدين سو ،  تقريباً  سه ميليون افغان از پاکستان  به وطن شان  برگشته اند 


از سال ۲۰۰۲ بدين سو ، تقريباً سه ميليون افغان از پاکستان به وطن شان برگشته اند و زياده از دو ميليون افغان ديگر به زندگاني شان در پاکستان ادامه ميدهند . به گفته يک خنگوي کمشنري عالي موسسه ملل متحد براي مهاجرين و پناهندگان « ازاين جمله حدود يک ميليون فغان در داخل ۷۴ کمپ بود وباش دارند و مابقي آنها در ساحات شهري حيات بسر مي برند .

کيلي ريان کفيل معاون وزارت خارجه در امور نفوس ، پناهندگان و مهاجرين ميگويد که ا جمله ۸ ميليون پناهنده در سرتاسر جهان، تمرکز مهاجرين بيشتردر پاکستان است.» او ميگويد ايالات متحده سهم خودرا در رسانيدن کمک ادا ميکند .

اکت: « يک شريک کليدي ديگر ماکمشنري عالي موسسه ملل متحد براي پناهندگان و مهاجرين است ايالات متحده سالانه بزگرترين کمک دهنده به اداره کمشننري عالي موسسه متحده براي پناهندگان است.ايالات متحده همچنان از نزديک با موسسات غير حکومتي بشمول کميته بين المللي نجات همکاري دارد . کميته بين الملي نجات ۲۷ مکتب را براي پناهندگان افغان در پاکستان احداث کرده است . اين مکاتب تعليمات ابتدا ئيه و ثانوي را براي محصلين افغان فراهم ميسازد که ۶۵٪ آن را دختران تشکيل ميدهند

شش هزار افغان ديگر تعاليم و تمرينات حرفوي را تحت يک پروگرام ديگر فرا مي گيرند که همچنان شامل تهيه مواشي و مواد خام براي در پيش گيري معيشت شان از طريق مالداري و تهيه لبنيات و تهيه ابريشم مي گردد.

مجيد ، وقتي با خانواده خود جهت فراراز خشونت سياسي در افغانستان به پاکستان فرار کرد ، ۱۲ سال عمرداشت . او که اکنون ازواج کرده و داراي خوردسالان است به افغانستان برگشته است . مجيد مي گويد « اوضاع سياسي درافغانستان وسيعاً بهبودي يافته است . او ميگويد : مي خواهم نخست شغلي را براي خود دست و پا کنم . و بعد اولادان خودرا به مکتب بفرستم . او ميگويد قبل بر اين اطفال هيچ گاه چانس تحصيل را نيافتند .

ايلن ساور بيري معاون وزارت خارجه در امور نفوس ، پناهندگان و مهاجرين ایالات متحده ميگويد ايالات نمتحده متعهد به کمک به مهاجرين در پاکستان و ساير جاهاست .


XS
SM
MD
LG